Polityka Prywatności

Bardzo się cieszymy, że postanowiłeś odwiedzić naszą stronę. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że w Serwisie, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych :

 1. Fundacja Forum Bezpieczeństwa(dalej jako: „FFB”) z siedzibą w Warszawie (00-848) przy ul. Żelaznej 59 lok 6.3, NIP: 5272980860, REGON: 520666854, KRS: 0000937892, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS;
 2. Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym Antifraud z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa, NIP: 5252807791, REGON: 384921372, KRS: 0000815323. sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS;
 3. MD Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowskiej 2 lok. 31, 00-131 Warszawa 63, 01-625 Warszawa, NIP 1182235889, REGON 521136213 KRS 0000946651, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS;

(dalej łącznie jako: „Administrator”)

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail:

[email protected]

II. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

W związku z zapisaniem się przez Panią/Pana na konferencję pod nazwą Forum Bezpieczeństwa – Wszystkie Linie Frontu, dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty opisane powyżej w pkt 1, zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym podmioty te, w celu wykonania obowiązku nałożonego na współadministratorów, zawarły umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi, w której wspólnie i w porozumieniu uzgodniły odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji.

Prywatność użytkowników, odwiedzających stronę internetową https://forumbezpieczenstwa.pl/ („Serwis”) jest dla Administratora szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje dane osobowe.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

III. WSPÓŁADMNISTROWANIE

Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy, do którego można się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez współadministratorów. Punktem kontaktowym jest Fundacja Forum Bezpieczeństwa Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiotów danych jest możliwy pod adresem [email protected]. Niezależnie od powyższego uczestnik może dochodzić swoich praw, wynikających z RODO zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO wobec którejkolwiek ze Stron wspólnie odpowiedzialnej za czynność przetwarzania danych osobowych objętą współadministrowaniem, tj. wobec któregokolwiek z podmiotów wymienionych w pkt I Polityki prywatności.

IV. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu zawarcia oraz wykonania umowy (w szczególności w związku z organizowanymi przez nas konferencjami i wydarzeniami) – wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu zapisu na newsletter i otrzymywania innych informacji zawierających treści marketingowe – w przypadku wyrażenia chęci otrzymywania newslettera i innych informacji zawierających treści marketingowe podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 5. w celu umożliwienia Ci kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Serwisu i umieszczonych w nim formularzy kontaktowych – podstawą przetwarzania jest niezbędny interes w związku z potrzebą udzielenia odpowiedzi na pytanie lub wiadomość przesłaną przez Ciebie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu prowadzenia marketingu – tj. przesyłania informacji handlowych i prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu, który polega na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (np. poprzez przedstawianie oferty Administratora). Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, numer telefonu lub w trakcie rozmów telefonicznych to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
 7. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie ich praw;
 8. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 9. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. udostępniając lub ujawniając uprawnionym organom administracji publicznej w niezbędnym zakresie dokumentację (np. w celu umożliwienia tym organom zbadania spełnienia przez Administratora powszechnie obowiązujących przepisów).

Kontakt telefoniczny, korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz użytkowników lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego, aby dane były przetwarzane;
 4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie, lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na istnienie ważnej podstawy prawnej przetwarzania;
 5. przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody lub na podstawie umowy; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 6. wycofania zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów podanych w Polityce Prywatności.

W każdym czasie, możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w Polityce Prywatności.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Dane podane podczas rejestracji są przechowywane do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub przez czas niezbędny w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie są przez Serwis wykorzystywane w celach technicznych i usuwane po ich wykorzystaniu, nie później 6 miesięcy od realizacji sesji połączenia.

VII. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Administrator szanuje prywatność użytkowników Serwisu. Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 1. kontrahentom Administratora;
 2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
 3. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 4. podmiotom powiązanym z Administratorem.

Administrator może zlecić innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji określonego zadania. W każdym wypadku przetwarzanie danych osobowych przez ww. odbiorców będzie odbywać się na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów. W sytuacji powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych określa się przede wszystkim przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do państwa trzeciego. Przekazanie danych osobowych odbywać się będzie w każdym przypadku na podstawie odpowiednich mechanizmów w tym standardowych klauzul umownych lub innych podobnych instrumentów prawnych przewidzianych w RODO.

IX. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Co do zasady, dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jeżeli jesteś osobą reprezentującą podmiot lub wyznaczoną przez niego do kontaktu z nami, otrzymaliśmy Twoje Dane (w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz stanowiska służbowego) od podmiotu, którego jesteś przedstawicielem lub w którego imieniu działasz.

X. PROFILOWANIE

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i nie przekazuje danych osobowych, których jest administratorem, osobom trzecim.

XI. INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędnym warunkiem do zawarcia z Administratorem umowy i następnie prawidłowego jej wykonywania.

XII. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.