Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Konferencji pn.: Forum Bezpieczeństwa. Wszystkie Linie Frontu

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą Forum Bezpieczeństwa – Wszystkie Linie Frontu, organizowanej przez:

a) Fundację Forum Bezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59, lok. 6.3. 00-848 Warszawa, NIP: 5272980860, KRS: 0000937892 adres poczty elektronicznej: [email protected];

b) Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym Antifraud z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa, NIP: 5252807791, REGON: 384921372, KRS: 0000815323. sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS;

c) MD Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowskiej 2 lok. 31, 00-131 Warszawa 63, 01-625 Warszawa, NIP: 1182235889, REGON: 521136213 KRS: 0000946651, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS;

która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2024 r. w Łodzi, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź (Hotel DoubleTree by Hilton).

 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających i Uczestników Konferencji.
 2. Szczegółowe informacje o Konferencji i programie znajdują się na stronie internetowej forumbezpieczesntwa.pl.

Poza innymi terminami pisanymi wielką literą, których znaczenia zostały określone w formie definicji w innym miejscu w Regulaminie, oraz o ile Regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej, następujące terminy pisane dużą literą otrzymują znaczenie zdefiniowane poniżej:

a) Konferencja – oznacza organizowane przez Organizatora wydarzenie: Forum Bezpieczeństwa. Wszystkie Linie Frontu, odbywające się w Łodzi, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź (Hotel DoubleTree by Hilton) w dniach 14 – 15 maja 2024 r.;

b) Zamawiający– oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, prowadząca działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Organizatorem umowę i dokonała Rejestracji. Zgłoszenia udziału w Konferencji nie mogą dokonywać konsumenci;

c)Formularz Zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: www.forumbezpieczesntwa.pl za pomocą którego następuje Rejestracja;

d) Opłata – opłata, o której mowa w §4. ust. 1 Regulaminu;

e) Organizator – oznacza:

 • Fundację Forum Bezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59, lok. 6.3. 00-848 Warszawa, KRS: 0000937892;
 • Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym Antifraud z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000815323;
 • MD Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000946651;

f) Program Konferencji – program konferencji, znajdujący się na stronie internetowej www.forumbezpieczesntwa.pl.

g) Potwierdzenie Zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację;

h) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.forumbezpieczesntwa.pl;

i) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego;

j) Uczestnik – oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną wskazaną Formularzu Zgłoszeniowym do udziału w Konferencji przez Zamawiającego.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: forumbezpieczesntwa.pl oraz uiszczenie Opłaty za udział w Konferencji.

2. W celu dokonania Rejestracji, Zamawiający na stronie internetowej Konferencji powinien wypełnić i wysłać Formularz Zgłoszeniowy, wskazując: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, firmę/instytucję oraz numer telefonu do kontaktu. Organizator po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego odrębnie dokonuje Potwierdzenia Zgłoszenia.

3. Warunkiem zawarcia Umowy jest:

a) przekazanie Organizatorowi Formularza Zgłoszenia; oraz

b) wniesienie opłaty za udział w Konferencji; oraz

c) akceptacja przez Zamawiającego oraz Uczestnika postanowień Regulaminu, przy czym uiszczenie Opłaty za udział w Konferencji oznaczać będzie akceptację postanowień Regulaminu.

4. Do zawarcia umowy o udział w Konferencji dochodzi z chwilą uiszczenia Opłaty za wdział w Konferencji. Stronami umowy są Organizator i Zamawiający.

5. Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizator może prosić Zgłaszającego o uzupełnienie informacji niezbędnych do identyfikacji Uczestnika lub innych informacji niezbędnych do zawarcia Umowy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Konferencję, w momencie osiągnięcia limitu Uczestników. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Programie Konferencji. Wszelkie zmiany ogłaszane będą na bieżąco w miejscu publikacji Programu Konferencji. Dokonanie przez Organizatora zmiany Programu Konferencji, nie stanowi podstawy do zwrotu Opłaty w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji lub jej zmniejszenia. Organizator zastrzega, że Program Konferencji dostępnej online (może różnić się od Programu Konferencji w miejscu organizacji Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo także do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane Opłaty zwrócone.

8. Wstęp na Konferencję odbywa się na podstawie potwierdzenia przesłanego przez Organizatora lub poprzez podanie imienia i nazwiska osobom, weryfikującym wejście na teren Konferencji w imieniu Organizatora.

 1. Opłatą za udział w Konferencji jest świadczenie pieniężne, które zobowiązany jest wnieść Zamawiający w celu udziału w Konferencji („Opłata”).
 2. Informacja o wysokości Opłat za udział w Konferencji znajduje się na stronie forumbezpieczenstwa.pl, w zakładce „Zarejestruj się”. Opłata zawiera podatek VAT w wysokości 23%
 3. Opłata obejmuje udział w Konferencji. Opłata nie podlega zmniejszeniu w przypadku uczestniczenia w niepełnym wymiarze Konferencji.
 4. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT. Faktury wystawiane będą w formie elektronicznej oraz dostarczane na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Opłata płatna jest jednorazowo z góry. Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora na fakturze, w terminie 3 dni od wystawienia faktury.

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom udziału w Konferencji.

3. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania poleceń pracowników służb porządkowych lub Organizatora legitymujących się odpowiednimi identyfikatorami.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu oraz do usunięcia z Konferencji Uczestnika, który łamie postanowienia Regulaminu, w szczególności:

a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

b) podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;

c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek;

d) nie posiadają dokumentu tożsamości;

e) w ocenie Organizatora mogą w inny sposób zakłócać przebieg Konferencji.

5.  Bezwzględnie zabrania się wstępu i przebywania na Konferencji osobom będącym pod wpływem narkotyków lub środków odurzających oraz osobom w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi nie może przekraczać 0,5 promila albo lub nie może prowadzić do stężenia przekraczającego tę wartość). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, Uczestnik zobowiązuje poddać się kontroli alkomatem przez uprawnione do tego podmioty.

6. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich poleceń wydawanych przez Organizatora lub służby porządkowe obecne podczas Konferencji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub działające w jego imieniu służby porządkowe mogą:

a) wydawać polecenia porządkowe w związku z sytuacją zagrażającą życiu lub zdrowiu Uczestników (np. polecenie opuszczenia Konferencji w związku ze stwierdzonym zagrożeniem);

b) wydawać polecenia porządkowe Uczestnikom, którzy zachowują się niezgodnie z Regulaminem;

c) stosować inne środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem;

d) legitymować Uczestników w celu potwierdzenia ich tożsamości.

7. W przypadku usunięcia Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności roszczenie zwrotu Opłaty.

8. Bez pisemnej zgody Organizatora zabronione jest filmowanie i nagrywanie przebiegu Konferencji, wystąpień, prelekcji, wypowiedzi czy wizerunku innych Uczestników oraz wszelkich innych zdarzeń mających miejsce w trakcie odbywania się Konferencji. Nie dotyczy to działań o charakterze osobistym Uczestnika, w postaci zdjęć, krótkich przebitek filmowych, stanowiących relację z obecności na Konferencji, przy czym jeżeli Organizator uzna, że dane działanie narusza czy to prawa autorskie, czy dobra osobiste w tym wizerunek, uprawnieni są do żądania zaprzestania rozpowszechniania takich treści przez Uczestnika a tenże zobowiązany jest niezwłocznie do ich usunięcia i zaprzestania rozpowszechniania tak publicznego jak i prywatnego.

 1. Zamawiający, będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą jest uprawniony do odstąpienia od umowy o udział w Programie, jeżeli umowa ta nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, ustalonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość jednostronnego odstąpienia, wypowiedzenia czy innego zakończenia umowy przez Zamawiającego, dla którego umowa ta nie posiada dla niego charakteru zawodowego jest wyłączona. Organizator podchodzi jednak do każdej sytuacji indywidualnie i w przypadku zdarzeń losowych prosi o bezpośredni kontakt pod adresem: [email protected]
 3. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, wynosi 14 dni i biegnie od dnia zawarcia umowy.
 4. W celu wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając stosowne pismo lub oświadczenie:
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected];
 • listownie na adres siedziby Organizatora;
 •  

przy czym wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy według następującego wzoru:

– imię i nazwisko, dane kontaktowe: ______________;

– numer rachunku bankowego: ______________;

– oświadczenie o treści: Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przedmiocie udziału w Konferencji Forum Bezpieczeństwa – Wszystkie Linie Frontu zawartej dnia ______________. Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój rachunek bankowy.

– podpis

 1. Skorzystanie z podanego powyżej wzoru odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe, przy czym przy odstąpieniu od umowy niezbędne jest podanie minimalnych danych powyżej wskazanych
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiającemu zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgłoszone zostało przez Zamawiającego na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. W dniu rozpoczęcia Konferencji, z uwagi na rozpoczęcie realizacji usług, odstąpienie nie jest już możliwe.

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.

2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

3. W zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) skutki działania siły wyższej (rozumianej jako: nadzwyczajne zdarzenie o charakterze zewnętrznym, powstałe po wejściu w życie Regulaminu, które uniemożliwia w całości lub w części organizację Konferencji, w tym w szczególności: wojna, rewolucja, pożar, powódź, gwałtowne zjawiska pogodowe (burza, intensywne opady deszczu, itp.), epidemia, strajk powszechny, urzędowe decyzje władz lub zakłócenia transportu spowodowane atakami terrorystycznymi);

b) okoliczności spowodowane działaniem osób trzecich, z wyjątkiem podwykonawców Organizatora lub innych podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych podczas Rejestracji;

d) nieznajomość lub nieprzestrzeganie przez Uczestnika Regulaminu;

e) rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Organizatora tytułu rękojmi wobec Zamawiającego i/lub Uczestnika, dla którego umowa ta nie posiada dla niego charakteru zawodowego zostaje wyłączona.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w postaci utraconych korzyści, wydatków następczych, niemożności korzystania, opóźnień itp. (lucrum cessans).

6. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Zamawiającego i/lub Uczestnika, dla którego umowa ta nie posiada dla niego charakteru zawodowego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny.

 1. Wszelkie reklamacje Zamawiających wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę zdarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 2. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Zamawiającego, o czym Organizator poinformuje Zamawiającego.
 3. Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie wyżej wskazanego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.
 5. Zamawiający może odwołać się od postanowień zawartych w odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Złożone odwołanie Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Udzielenie odpowiedzi na odwołanie Zamawiającego wyczerpuje drogę postępowania reklamacyjnego.
 1. Organizator informuje, że podczas Konferencji może utrwalać jej przebieg, wizerunek Uczestników (w całości lub w części), itd. w wybranej formie (m.in. może fotografować, filmować), na dowolnych nośnikach, na potrzeby wybranych mediów oraz monitoringu.
 2. Rejestracja udziału w Konferencji jest równoznaczna z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach wykonanych w trakcie Konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji, Organizatora (jak również partnerów, podwykonawców Organizatora lub innych podmiotów z nim współpracujących). Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w telewizji, prasie i Internecie, w tym na stronie internetowej Konferencji pod adresem https://forumbezpieczenstwa.pl/, serwisach otwartych, zamkniętych oraz w mediach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, itp.

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://forumbezpieczenstwa.pl/polityka-prywatnosci/.

1. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Konferencji w wersji umożliwiającej jego pobranie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana warunków Regulaminu wymaga dla swojej skuteczności przekazania informacji o tej zmianie oraz powiadomienia wszystkich Zamawiających i Uczestników poprzez przesłanie wiadomości email na adres korespondencyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest m.in.:

a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i świadczenie usług przez Organizatora, a tym samym skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b) wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

c) przeciwdziałanie nadużyciom;

d) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

e) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

f) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

3. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Zamawiającego, który nie wypowie umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.

4. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o postanowienia Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, natomiast dla osób, dla których umowa ta nie posiada dla charakteru zawodowego zgodnie z właściwością ogólną.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie tj. 16.04.2024 r. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

7. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej https://forumbezpieczenstwa.pl/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.